Styrets funksjoner

Styret
 • Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem, samt leder for eliteutvalget, leder for turløperutvalget og leder for yngres utvalg, alle valgt av årsmøtet.
 • Styret skal iverksette årsmøte og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 • Styret skal forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad, herunder ivareta klubbens interesser overfor det offentlige gjennom Idrettsrådet.
 • Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Styret er ansvarlig for å iverksette inntektsbringende tiltak.
 • Styret rapporterer til årsmøtet.

Leder
 • Leder har den daglige ledelse av klubben.
 • Leder er ansvarlig for strategi og er pådriver til at utvalgene utarbeider handlingsplaner.
 • Leder er ansvarlig for at utvalgene arbeider planmessig mot sine mål, i overensstemmelse med klubbens vedtekter, handlingsplaner, budsjetter og beslutninger.
 • Leder er styrets offisielle "ansikt" utad, og representerer klubben i Hedmark Skikrets.
 • Leder er ansvarlig for at det utarbeides årsberetninger til årsmøte.Leder er ansvarlig for at det utarbeides budsjetter før 31.12 for neste regnskapsår.
 • Lederen er ansvarlig for at det sendes inn oppgaver over klubbens medlemmer til overordnet instans.

Nestleder
 • Nestleder fungerer som leder under leders fravær.
 • Nestleder skal følge godt med i alle aktiviteter og ha et nært samarbeid med utvalgslederne.
 • Motivasjon av styremedlemmene og utvalgene samt påse at organisasjonen fungerer er en av nestleders hovedoppgaver.
 • Nestleder er klubbens kontaktperson for alle typer kurs og utdanningstilbud.
 • Nestleder rapporterer direkte til klubbens leder.
 • Nestleder har et ekstra ansvar for inntektsbringende aktiviteter og tiltak i samarbeid med styremedlemmer.

Sekretær
 • Sekretæren skal føre referat fra styremøter og årsmøter. Referat skal distribueres til styremedlemmene.
 • Sekretæren sørger for å bistå med årsberetning ved å samle inn bidrag fra utvalgene, samt distribusjon til årsmøtet.
 • Sekretæren er ansvarlig for klubbens arkiv.
 • Sekretæren skal påse at valg, adresseforandringer ol som har interesse for krets og forbund blir innmeldt.
 • Sekretæren er ansvarlig for at medlemsregisteret er oppdatert.
 • Sekretæren er ansvarlig for innkreving av medlemskontingent.
 • Sekretæren er web-ansvarlig for klubbens hjemmeside.
 • Sekretæren rapporterer direkte til klubbens leder.

Kasserer
 • Kasserer fører klubbens regnskap.
 • Kasserer er ansvarlig for at klubbens midler.Kasserer er ansvarlig for oppfølging av alle utestående fordringer.
 • Kasserer er ansvarlig for at regnskapets bilag blir oppbevart på forsvarlig måte.
 • Kasserer er ansvarlig for at klubbens forsikringer er i orden.
 • Kasserer er ansvarlig for at det utarbeides et budsjettforslag etter innspill fra de forskjellige utvalg, samt drive budsjettprosessen frem til forslag forelegges årsmøtet.
 • Kasserer rapporterer direkte til klubbens leder.

Styremedlem
 • Styremedlem er ansvarlig for klubbens dugnader, anskaffelse og deltakeroversikt.
 • Styremedlem er ansvarlig for å bistå nestleder i andre inntektsbringende aktiviteter og tiltak.
 • Styremedlem rapporterer direkte til klubbens leder.